วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา..................................
จำนวนหน่วยกิต......................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา..................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
วัตถุประสงค์
1............................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4............................................................................................
5............................................................................................


เนื้อหาวิชา
หน่วยที่1.................................................................................
หน่วยที่2
หน่วยที่3
หน่วยที่4
หน่วยที่5
หน่วยที่6
หน่วยที่7
หน่วยที่8

สื่อการสอน
1.เอกสารบทเรียน
2.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5.ตัวอย่างผลงาน

การวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น